Novinky & Události RSS

Víte, že...

QUESTION

Podmínkou rozhodčího řízení je existence písemné rozhodčí smlouvy nebo rozhodčí doložky sjednané mezi stranami.

Často kladené dotazy

Kdo všechno se může na rozhodčí soud obrátit?

Řada lidí se domnívá, že rozhodčí řízení je určené jen obchodním sporům. To však není pravda. Podle zákona o rozhodčím řízení je možné, aby rozhodci řešili majetkové spory, o nichž by jinak rozhodoval obecný soud, a o kterých lze platně uzavřít smír. Tak například i spory z pracovních smluv o mzdu, o plat apod., mohou být předmětem rozhodčího řízení. Základním předpokladem však zůstává písemné sjednání rozhodčí smlouvy či doložky vylučující pravomoc obecného soudu.

Jak se dozvím o podané rozhodčí žalobě a jakým způsobem se k ní mohu vyjádřit?

Je povinností jmenovaného rozhodce písemně vyzvat žalovanou stranu, aby se k podané žalobě vyjádřila. V zásadě se k podané žalobě lze vyjádřit pouze PÍSEMNOU formou zaslanou rozhodci na adresu:

    1. Moravská rozhodcovská společnost, s.r.o.
    Příkop 6
    Brno
    604 28

a to vždy při zachování lhůty k tomu určené.

Alternativně lze použít i elektronickou poštu info@1mrs.cz případně fax a bezodkladně takové vyjádření písemně doplnit.

Na ústní vyjádření (telefonické) nemůže být brán při rozhodčím řízení zřetel!

Ve svém vyjádření vždy uvádějte spisovou značku!

Částku, jejíž zaplacení mi bylo rozhodčím nálezem uloženo, nemohu uhradit ve stanovené lhůtě 3 dnů. Je možné se dohodnout na splátkovém kalendáři?

Pokud máte zájem dohodnout se na splátkovém kalendáři, doporučujeme Vám obrátit se přímo na žalobce, popř. jeho právního zástupce. Sjednání splátkového kalendáře po vydání rozhodčího nálezu již není v pravomoci rozhodce a je pouze věcí dohody sporných stran.

Nejsem si vědom/a žádných závazků po splatnosti, a není mi tedy znám důvod podání rozhodčí žaloby.

V takovém případě Vám doporučujeme ještě jednou si řádně prostudovat příslušnou smlouvu. Jste-li i nadále přesvědčeni, že jste svých závazků řádně a včas dostáli, přiložte k Vašemu písemnému vyjádření i důkazy, které podpoří Vaše tvrzení, např. výpisy z účtu, pokladní doklady z banky, atd.

S rozhodčím nálezem nesouhlasím. Je možné se odvolat?

Proti rozhodčímu nálezu vydanému podle vzorového Rozhodčího řádu MRS se odvolat nelze. Rozhodčí řízení je jednoinstanční. Každá ze stran je však po skončení rozhodčího řízení oprávněna podat k příslušnému obecnému soudu návrh na zrušení rozhodčího nálezu. Toto oprávnění vyplývá přímo ze zákona o rozhodčím řízení a nelze ho stranám platně upřít ani jejich vzájemnou dohodou.