Novinky & Události RSS

Víte, že...

QUESTION

Rozhodnutí rozhodců ve formě rozhodčího nálezu vydané podle vzorového Rozhodčího řádu MRS je konečné (tj. bez možnosti odvolání) a po jeho doručení stranám pravomocné. Po marném uplynutí lhůty určené ke splnění uložené povinnosti je vykonatelné. To však neznamená, že se jedná o rozhodnutí zcela definitivní, protože k návrhu kterékoli ze stran sporu, může obecný soud ze zákonem stanovených důvodů vydaný rozhodčí nález zrušit. Rozhodčí řízení nemusí vždy končit jen vydáním rozhodčího nálezu, neboť vzhledem k neformálnosti poskytuje mnohem větší prostor pro uzavření smíru.

Příklad rozhodčí doložky

I. Rozhodčí doložka

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení jedním z níže uvedených rozhodců spolupracujících s 1.MORAVSKOU ROZHODCOVSKOU SPOLEČNOSTÍ, s.r.o., IČ: 27670767, mezi nimiž si zvolí žalobce:

  1. JUDr. Ján Senko, e-mail: senko@1mrs.cz, adresa pro doručování: 1.MORAVSKÁ ROZHODCOVSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o., JUDr. Ján Senko, Příkop 838/6, Brno, PSČ 604 28
  2. Ing. Petr Horák, e-mail: horak@1mrs.cz, adresa pro doručování: 1.MORAVSKÁ ROZHODCOVSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o., Ing. Petr Horák, Příkop 838/6, Brno, PSČ 604 28

Rozhodčí řízení bude vedeno podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu 1.MORAVSKÉ ROZHODCOVSKÉ SPOLEČNOSTI, s.r.o., které tvoří přílohu této smlouvy.

Při podání žaloby je nutno provést výběr ze dvou výše uvedených rozhodců a v žalobě tak bude uvedena buď adresa:

1.MORAVSKÁ ROZHODCOVSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o., JUDr. Ján Senko, Příkop 838/6, Brno, PSČ 604 28

nebo

1.MORAVSKÁ ROZHODCOVSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o., Ing. Petr Horák, Příkop 838/6, Brno, PSČ 604 28.

II. Doporučené znění dodatku s rozhodčí doložkou k existujícím smlouvám

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. ....... ke smlouvě č. ....... ze dne ....... v tomto znění:

zde uvést znění rozhodčí doložky (viz výše)

V ........................ dne .......................