Novinky & Události RSS

Víte, že...

QUESTION

Projednání Vaší žaloby o náhradu škody u příslušného soudu může trvat roky.

← AKTUÁLNÍ VERZE PLATNÁ OD 1.4.2008  |  PLATNÁ OD 13.2.2006

Rozhodčí řád

1.MORAVSKÁ ROZHODCOVSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o.,
(dále jen MRS) IČO 27670767 vydala s účinností ode dne 13.2.2006 tento jednací řád pro rozhodčí řízení (Rozhodčí řád).

§1
Úvodní ustanovení

(1) MRS je obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 50661. MRS není stálým rozhodčím soudem podle § 13 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, je pouze organizací zajišťující technické, ekonomické a administrativní činnosti pro rozhodce s ní spolupracující (§ 3).

(2)Základním účelem řízení před rozhodci MRS je efektivní vyřešení majetkového sporu mezi účastníky. Všichni rozhodci postupují v řízení bez zbytečných formalit a v rámci možností se vždy pokusí oba účastníky rozhodčího řízení dovést ke smíru.

§ 2
Platnost a účinnost rozhodčího řádu

(1) Ve smyslu § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, se podle tohoto Rozhodčího řádu řídí všichni rozhodci spolupracující s MRS a všichni účastníci rozhodčího řízení.

(2) Rozhodčí řád je v platném a účinném znění zveřejněn v sídle MRS a na internetových stránkách MRS: www.1mrs.cz

Jeho změny jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění v sídle MRS a na citovaných internetových stránkách, pokud není stanoveno datum pozdější. Rozhodčí řád a Poplatkový řád může změnit jednatel MRS po konzultaci s rozhodci zapsanými v seznamu rozhodců.

§ 3
Rozhodci

(1) Rozhodcem spolupracujícím s MRS je taková osoba, se kterou MRS uzavře Smlouvu o spolupráci. Seznam rozhodců vede jednatel MRS.

(2) Rozhodcem může být pouze osoba způsobilá k právním úkonům, která vzhledem ke svému odbornému a morálnímu profilu je zárukou korektního a odpovědného vedení rozhodčího řízení a rozhodování v něm. Rozhodce je při výkonu své funkce nezávislý a nestranný. O skutečnostech, které se dozví během výkonu své funkce je povinen zachovávat mlčenlivost.

(3) Samostatným rozhodcem nebo předsedou rozhodčího senátu může být jen osoba s vysokoškolským vzděláním uvedená v seznamu rozhodců.

§ 4
Zahájení rozhodčího řízení

(1) Rozhodčí řízení je zahájeno doručením žaloby (návrhu na vydání rozhodčího nálezu) do sídla MRS. Doručení je nutné v písemné formě - doručení faxem nebo elektronickou poštou musí být doplněno do tří dnů písemným vyhotovením. Veškerá komunikace účastníka s rozhodcem či MRS musí být vedena v písemné formě, není-li ujednáno jinak.

(2) Žaloba doručovaná MRS musí mít náležitosti stanovené pro žalobu podle občanského soudního řádu a podává se v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení. Identifikace účastníků a jejich právních zástupců může být doplněna o telefonické, faxové či elektronické poštovní spojení.

(3) Rozhodčí řízení probíhá v sídle MRS - výjimku může povolit na výslovnou žádost rozhodce nebo obou stran jednatel MRS.

§ 5
Projednání rozhodčího sporu

(1) Spory podle tohoto Rozhodčího řádu projednává buď jediný rozhodce nebo rozhodčí senát.

(2) Úkony rozhodčího senátu činí jeho předseda.

(3) Rozhodčí senát je tříčlenný nebo pětičlenný. Členové senátu mohou být např. odborníky v profesích, které jsou blízké věcné podstatě rozhodované věci a jsou zapsáni v seznamu rozhodců.

(4) Jestliže rozhodce není v rozhodčí smlouvě (resp. doložce) určen jmenovitě nebo přestal být rozhodcem spolupracujícím s MRS zapsaným v seznamu rozhodců,případně není schopen pro nemoc či jiné závažné důvody funkci vykonávat nebo se této funkce vzdal, určí jednatel MRS jiného rozhodce ze seznamu rozhodců. Taková změna musí být oznámena účastníkům nejpozději při prvním, resp. nejbližším úkonu MRS nebo rozhodce ve věci.

(5) K úkonům administrativního, technického a organizačního charakteru může jednatel MRS nebo rozhodce pověřit administrativního pracovníka MRS. Rozhodčí nález musí být vždy podepsán rozhodcem.

§ 6
Postup ve věci

(1) V souvislosti s podanou žalobou přezkoumá příslušný rozhodce svou pravomoc určenou v rozhodčí smlouvě, případně v rozhodčí doložce. Pokud rozhodce není příslušný k jednání ve věci, žalobu usnesením odmítne. Je-li pravomoc rozhodce k rozhodčímu řízení dána, učiní bez zbytečného odkladu kroky k rozhodnutí ve věci samé.

(2) MRS nebo rozhodce zašle žalobci výzvu k zaplacení poplatku za rozhodčí řízení (dále jen "poplatek"), příp. jej vyzve telefonicky, a je-li to nutné nařídí ústní jednání. MRS ani rozhodce nejsou povinni ve věci jednat a rozhodovat pokud není prokázáno zaplacení poplatku za rozhodčí řízení podle Poplatkového řádu.

(3) Předvolání k ústnímu jednání musí být sporným stranám doručeno nejpozději tři dny před jednáním. Nedodržení lhůty brání jednání ve věci jen tehdy, jestliže se toho postižený účastník dovolá.

(4) Po uhrazení poplatku rozhodce zrealizuje, je-li to nutné, ústní jednání, nebo vydá rozhodnutí ve formě rozhodčího nálezu.

(5) Rozhodce vyzve žalovaného usnesením k zaujetí písemného stanoviska k žalobě. Pokud tak žalovaný neučiní ve lhůtě stanovené rozhodcem, má se za to, že žalovaný nárok uznává. Rozhodce postupuje přiměřeně podle § 114b o. s. ř. s tím, že může využít § 7 odst. 2 Rozhodčího řádu.

(6) Rozhodčí řízení je zásadně jednoinstanční, kdy rozhodce je oprávněn věc projednat bez ústního jednání a rozhodnout.

(7) Rozhodce může na žádost účastníka nařízené jednání odročit, jestliže je nejpozději se žádostí prokázáno zaplacení poplatku za odročení podle § 9 odst. 8 Poplatkového řádu.

§ 6a
Bagatelní rozhodčí spory

(1) Za bagatelní spor se považuje spor, jehož předmět nepřesahuje hodnotu 3.000 Euro. V těchto případech rozhoduje vždy jeden rozhodce.

(2) V případě bagatelního sporu rozhodce vydá rozhodnutí bez nařízení ústního jednání, jen na základě zaslaných písemných podkladů. Právo rozhodce na svolání ústního jednání i v těchto případech není dotčeno.

(3) Rozhodčí nález ve věci bagatelního sporu není nutné odůvodňovat.

§ 7
Použití občanského soudního řádu

(1) Rozhodce postupuje v řízení přiměřeně podle občanského soudního řádu v těch otázkách, které specificky neřeší zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ani tento Rozhodčí řád či Poplatkový řád.

(2) Rozhodce je oprávněn plně použít všech procesních institutů k maximální koncentraci a hospodárnosti řízení. Procesní lhůty podle občanského soudního řádu může rozhodce zkracovat na účelnou, nezbytně nutnou dobu trvání, přičemž vždy jen dbá na to, aby se oběma stranám dostalo prostoru pro jejich vyjádření a účasti na řízení.

§ 8
Porušení Rozhodčího řádu

(1) Nedodržení procesních pravidel ze strany rozhodce podle tohoto Rozhodčího řádu je považováno za nedostatek v podmínkách řízení.

§ 9
Zastoupení stran

(1) Pro zastoupení účastníků se přiměřeně užijí ustanovení občanského soudního řádu.

§ 10
Doručování účastníkům

(1) První předvolání k řízení a všechna rozhodnutí ve věci samé se účastníkům doručují do vlastních rukou. Doručuje se na adresu uvedenou v rozhodčí smlouvě, případně uvedenou v souvislosti s rozhodčí doložkou, pokud účastník sám nesdělí MRS adresu jinou. U osob registrovaných ve veřejných rejstřících je možno doručovat i na adresy tam uvedené.

(2) Za doručenou zásilku podle předchozího odstavce se považuje i odmítnutí písemnosti adresátem nebo její nepřevzetí a vrácení zpět odesílateli. Účinek doručení nastává vrácením zásilky. V případě doručování elektronickou cestou se za doručenou zásilku považuje odeslání této zásilky na e-mailovou adresu účastníka.

(3) Pokud účastníci v rozhodčí smlouvě, příp. v souvislosti s rozhodčí doložkou uvedou své elektronické adresy, je možné je předvolávat a ukládat jim povinnosti v řízení také prostřednictvím elektronické pošty. Rozhodčí nález se vždy vydává v podobě písemné.

§ 11
Rozhodnutí

(1) Ve věci samé rozhoduje rozhodce nebo rozhodčí senát vždy rozhodčím nálezem, a to většinou hlasů. Rozhodčí nález musí být podepsán rozhodcem případně všemi rozhodci a vždy opatřen razítkem MRS.

(2) V jiných případech než ve věci samé je rozhodováno usnesením. Usnesení není nutné doručovat do vlastních rukou účastníků. Usnesení je podepisováno rozhodcem nebo předsedou rozhodčího senátu a opatřeno razítkem MRS.

§ 12
Náklady řízení

(1) Rozhodce či rozhodčí senát jsou oprávněni uložit účastníkovi, který ve sporu neměl úspěch, náhradu nákladů řízení druhému, úspěšnému účastníkovi, včetně nákladů za právní zastoupení advokátem podle zvláštního předpisu upravujícího odměnu advokátů za právní služby.

§ 13
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Tento Rozhodčí řád se použije pro všechna řízení zahájená po jeho účinnosti.

(2) Problematiku neupravenou tímto rozhodčím řádem a uvedenými právními předpisy je oprávněn rozhodnout rozhodce samostatně

(3) Tento rozhodčí řád a veškeré jeho případné změny a doplňky nabývají účinnosti dnem zveřejnění v sídle MRS a na webových stránkách www.1mrs.cz, není-li uvedena doba účinnosti pozdější.

 

V Brně dne 13.2.2006

1.MORAVSKÁ ROZHODCOVSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o.