Novinky & Události RSS

Víte, že...

QUESTION

Z dosahu rozhodčího řízení jsou vyloučena řízení, která může obecný soud zahájit dle občanského soudního řádu i bez návrhu a ta, která svou povahou nejsou kontradiktorní (např. řízení ve věcech obchodního rejstříku, řízení o některých otázkách obchodních společností a jiných právnických osob, řízení o osvojení, o prohlášení za mrtvého, projednávání dědictví a obecně žaloby na určení práva).

Transparentnost

V souvislosti s podanou žalobou jmenovaný rozhodce vždy nejprve přezkoumá, zda je v rozhodčí smlouvě, případně v rozhodčí doložce, založena jeho pravomoc spor rozhodnout. Pokud rozhodce dospěje k závěru, že není založena jeho pravomoc k projednání věci, žalobu usnesením odmítne. Je-li pravomoc rozhodce k rozhodčímu řízení dána, učiní bez zbytečného odkladu kroky k rozhodnutí ve věci samé.

Předpokladem řešení sporu v rozhodčím řízení je existence rozhodčí doložky nebo rozhodčí smlouvy. Strany (účastníci rozhodčího řízení) se mohou prostřednictvím rozhodčí doložky zavázat, že majetkové spory plynoucí ze smlouvy, tu doložku obsahující, budou projednány a rozhodnuty rozhodcem namísto obecného soudu. V případě, že v době uzavření smlouvy nebyla současně uzavřena také rozhodčí doložka, lze ji uzavřít ve formě dodatku ke smlouvě, popřípadě může být součástí všeobecných obchodních podmínek. Hlavní smlouva zakládající závazkový vztah mezi stranami potom musí být uzavřena tak, aby z ní bylo nesporně patrné, že se řídí těmito obchodními podmínkami včetně sjednané rozhodčí doložky. Strany s obchodními podmínkami musí být seznámeny, popřípadě musí být proveden jasný akt jejich přijetí, jakým může například být podpis objednávky, platba, atd.

Jak probíhá rozhodčí řízení podle vzorového Rozhodčího řádu MRS?

1. Existence sporu.

2. Sepsání a podání žaloby, zaplacení poplatku za rozhodčí řízení.

3. Ustanovení rozhodce, kterému je případ přidělen, přezkoumání pravomoci rozhodce.

4. Žalovaná strana je vyzvána, aby se písemně vyjádřila. Rozhodce rozhoduje většinou bez nařízení ústního jednání, na základě listinných důkazů.

5. Po doručení písemného vyjádření žalované strany, či po marném uplynutí stanovené lhůty, je rozhodcem vydán rozhodčí nález.

6. Doručení rozhodčího nálezu – doručením nabývá právní moci.

7. Po marném uplynutí lhůty ke splnění uložené povinnosti, lze podat k obecnému soudu či exekutorovi návrh na výkon rozhodnutí či nařízení exekuce.

8. Zahájení exekuce a vymožení dluhu.